Thông báo cập nhật phần mềm SArduino 1.2.1

Ban cố vấn kỹ thuật dự án SRobot xin thông báo về việc cập nhật phần mềm SArduino 1.2.1 như sau:

Phần mềm SArduino 1.2.1 đã được cập nhật mới theo link download dưới đây:

Một số tính năng được cập nhật mới trong phần mềm SArduino 1.2.1:

– Thư viện: sửa lỗi khi sử dụng các từ khóa break, continue trong mã nguồn

– Chức năng

+ Xuất tập tin hex tại thư mục lưu tập tin mã nguồn Pascal
+ Cho thay đổi hiển thị mã nguồn theo nhiều cách khác nhau
+ Cho ghi chú trong mã nguồn bằng ký tự // (có thể dùng tổ hợp phím ctrl /)
+ Cho mở nhiều tập tin mã nguồn bằng nhiều cửa sổ, nhiều tab
+ Hiển thị gợi ý hàm/thủ tục liên quan tới thư viện được sử dụng trong chương trình
+ Hiển thị gợi ý hàm và biến do người dùng khai báo
+ Cho phép lưu chương trình mã nguồn sử dụng Tiếng Việt và đường dẫn có khoảng trắng

Comments are closed.