Thông báo cập nhật phần mềm SArduino-1.3

Ban quản lý dự án SRobot xin thông báo về việc cập nhật phần mềm  SArduino-1.3 với các sự thay đổi, cập nhật sau:

  1. Thay đổi các kiểu dữ liệu cơ bản:

– boolean (1 byte)

– char (1 byte)

– byte (0..255) (1 byte)

– shortint (-128..127) (1 byte)

– integer (uno (2 bytes):-32768 .. 32767)

– integer (due (4 bytes):-2147483648..2147483647)

– word (0..65535) (2 bytes)

– longint  (-2147483648..2147483647) (4 bytes)

– real

– single

– string

– Array

  1. Đổi tên các thư viện

– SArduino thành STArduino

– SServo thành STServo

– SWire thành STWire

– SMPU6050 thành STMPU6050

  1. Đổi tiên kiểu dữ liệu: Servo thành SServo
  2. Thiết kế lại thư viện giao tiếp với cảm biến góc nghiêng
  3. Đổi tên, thiết kế lại các hàm giao tiếp serial
  4. Cải thiện tính năng biên dịch chương trình

– Kiểm tra lỗi các thông số cho hàm/thủ tục kỹ càng hơn

– Đối với hàm không có tham số, khi gọi hàm không được dùng dấu “()” khi khai báo và gọi tới hàm

  1. Hỗ trợ bo mạch Arduino Due tại phiên bản  SArduino-1.3-due
  2. Hỗ trợ mở tập tin mã nguồn Pascal sử dụng giao diện Open with tại cửa sổ Windows Explorer
  3. Cho phép chuyển đổi giữa các tab đang mở bằng tổ hợp phím ctrl+tab

Comments are closed.